අපව අමතන්න

කාර්යාලය

සමන්ති අහුබුදු

140/40,

කලාපුර,

පන්සල පාර,

ගල්කිස්ස,

ශ්‍රි ලංකාව.

(සටහන – අපට වෙනත් ශාඛා හෝ වෙනත් බලයලත් නියෝජිතයන් නොමැත)

දැන්වීම – වර්තමාන covid-19 තත්වය හේතුවෙන් අපගේ කාර්යාලයට පැමිණෙන සේවාදායකයින්ට සේවා සැපයීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.
ඔබට අපගේ සේවාවන් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ ෆැක්ස් මගින් ලබා ගත හැකිය.