නිවේදනයයි: සිංහල අවුරුදු නිවාඩුව සඳහා අප ගේ කාර්යාලයය 2019 අප්‍රේල් මස 11, 12, 13, 14 හා 15 යන දින වල වසා තැබෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
මේ හේතුවෙන් අප ගේ සේවාදායකයන් හට සිදු වන අපහසුතාව පිළිබඳ ව අප ගේ බලවත් කණගාටුව.