කාර්යාලය:

සමන්ති අහුබුදු, 
140/40,
කලාපුර,
ටෙම්ප්ලර් පාරේ,
ගල්කිස්සේ,
ශ්‍රී ලංකාව

(මේ හැර නම් දෙන අප ගේ වෙනත් අනුබද්ධ ආයතන නැත)

දරුවාට නමක් ලබා ගැනීමට

+94 (0) 11 2724092 
+94 (0) 11 4208059 

ව්‍යාපාර හා අනෙකුත් නම් ලබා ගැනීමට

+94 (0) 11 4982053

ෆැක්ස්

+94 (0) 11 2726430 
+94 (0) 11 2725979

විද්‍යුත් ලිපිනය

ඔබගේ නම*
විද්‍යුත් ලිපිනය*
ඔබගේ අවශ්‍යතාව / අදහස් හෝ යෝජනා*
 

නිවේදනයයි: සිංහල අවුරුදු නිවාඩුව සඳහා අප ගේ කාර්යාලයය 2019 අප්‍රේල් මස 11, 12, 13, 14 හා 15 යන දින වල වසා තැබෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
මේ හේතුවෙන් අප ගේ සේවාදායකයන් හට සිදු වන අපහසුතාව පිළිබඳ ව අප ගේ බලවත් කණගාටුව.