කාර්යාලය:

සමන්ති අහුබුදු, 
140/40,
කලාපුර,
ටෙම්ප්ලර් පාරේ,
ගල්කිස්සේ,
ශ්‍රී ලංකාව

(මේ හැර නම් දෙන අප ගේ වෙනත් අනුබද්ධ ආයතන නැත)

දරුවාට නමක් ලබා ගැනීමට

+94 (0) 11 2724092 
+94 (0) 11 4208059 

ව්‍යාපාර හා අනෙකුත් නම් ලබා ගැනීමට

+94 (0) 11 4982053

ෆැක්ස්

+94 (0) 11 2726430 
+94 (0) 11 2725979

විද්‍යුත් ලිපිනය

ඔබගේ නම*
විද්‍යුත් ලිපිනය*
ඔබගේ අවශ්‍යතාව / අදහස් හෝ යෝජනා*